Gå til hoved-indhold

Sammen om en grønnere potteplantesektor

Forsvarlig produktion og grøn udvikling fylder mere og mere i gartneribranchen.
Derfor arbejder de danske gartnerier også for en endnu grønnere potteplantesektor, hvor stadig flere  tager et miljøansvar i produktionen af deres planter. Gartnerierne arbejder hver dag for at blive endnu bedre til at producere forsvarligt med miljø og mennesker for øje - og flere bidrager også til FN’s 17 Verdensmål.

Her kan du læse om gartneriernes arbejde med 8 af målene, som er de mest gængse på tværs af gartnerierne.

*Nogle enkelte mål kan variere fra gartneri til gartneri - alt efter den enkelte virksomheds fokus og produktion.Mål nr. 3: Sikre et sundt liv og promovere velvære for alle i alle aldre

Relevant delmål: 3.9: Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Mindre forurening med færre pesticider og effektiv brug af miljøvenlige bekæmpelsesmidler

Danske potteplanteproducenter bidrager til Verdensmål 3 og specielt delmål 3.9 ved at minimere brugen af pesticider. Konkrete handlinger kan være forædling af planter, så de er mere robuste. Det kan også være brug af biologiske bekæmpelsesmidler (som nyttedyr og mikroorganismer) eller andre initiativer, der sikrer god håndtering af kemikalier og pesticider.

Mål nr. 6: Sikre tilgængelig og bæredygtig håndtering af vand og sanitet for alle

Relevant delmål: 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand Effektivt og bæredygtig brug af vand i produktionen

Effektivt og bæredygtig brug af vand i produktionen

Selvom der i Danmark ikke er vandmangel, skal vandressourcerne stadigvæk anvendes ansvarligt. Man kan fokusere på at reducere vandforbruget i produktionen som bidrager til Verdensmål 6 og delmål 6.4. Ved at bruge et lukket vandsystem kan man minimere sit vandforbrug, samt sikre at næringsstoffer og pesticider ikke forurener miljøet.

Mål nr. 7: Skabe bæredygtig og moderne energi til en ordentlig pris

Relevante delmål: 7.2: Forøg andelen af vedvarende energi globalt
7.3: Fordobl energieffektiviteten

Grønne planter dyrket med grøn energi

At drive et gartneri kræver energi. Det er både til opvarmning og til belysning. Derfor er det vigtigt at man tager hånd om dette og optimerer hvor man kan. Det har danske gartnerier gjort i stort omfang. Ifølge Danmarks Statistik er energiforbruget i væksthusgartnerierne næsten blevet halveret fra 2002 til 2017. Selvom vækstarealet også er faldet, er det alligevel en væsentlig reduktion.

Gartnerne kan være med til at dyrke grønne planter med grøn energi ved at investere i vedvarende energikilder. Potteplanteproducenterne kan ydermere arbejde med at minimere energiforbruget gennem energiledelse, styring og effektivisering. Det gør de f.eks. ved at installere energistyringssystemer i samarbejde med Energistyrelsen eller efterisolere drivhusene. Alt sammen er med til at bidrage til Verdensmål 7.

Mål nr. 8: Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Relevante delmål:
8.4. Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion
8.8.Beskyt arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer

Anstændige jobs gennem sikkert arbejdsmiljø og ressourceeffektiv produktion

For at sikre bæredygtig vækst er det nødvendigt, at vi formår at blive mere effektive med vores brug af ressourcer. Som gartneri er man vant til at arbejde med at minimere spild og øge effektiviteten, fordi det er godt for forretningen. Det skal man gøre endnu mere i fremtiden, f.eks. gennem samarbejde med eksterne partnere i eller projekter som MinimalSpild, hvor måling af ethylen baner vejen for endnu mere effektiv håndtering af planter i hele værdikæden.

Samtidig kan alle arbejdspladser være med til at sikre anstændigt arbejde for deres ansatte. I Danmark har vi lovgivning, der skal sikre ordentlige forhold, men som gartneri kan man gå videre og arbejde med at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække arbejdskraft og som giver medarbejdere mulighed for at trives.

Mål nr. 11: Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Relevant delmål: 11.7: Giv alle adgang til grønne offentlige rum

Grønne områder gør byer bæredygtige

Gartnerierne kan overveje hvordan deres produkter bidrager aktivt til samfundet f.eks. ved at levere planter til udbygning af grønne områder i byer. Det hjælper til at moderne byer bliver mere inspirerende og højner livskvaliteten for dem, der bor der. Gartnerne kan også deltage i projekter og indgå i samarbejde med andre aktører med viden om, hvordan man skaber kreative og inspirerende grønne områder.

Mål nr. 12: Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Relevante delmål: 12.5: Reducér affaldsmængden betydeligt

Øge andelen af genavendt affald med fokus på plastik

I dag forbrændes næsten en tredjedel af alt affald i Danmark. Ved plastik er tallet omkring 90%. Det er ressourcer, som i stedet kan bruges igen. Derfor er det også politisk besluttet, at vi frem mod 2030 skal vi mindske affaldsmængden betydeligt. Det betyder, at gartneriernes indsats for at genanvende ressourcer, minimere spild og håndtere affald får meget stor betydning i de kommende år. 

I dag er der et øget fokus på plastik som indgår i potterne rundt omkring i de danske gartnerier og som sælges i detailledet. I Landbrugssektoren, herunder også gartnerierne skal man f.eks. udsortere 50 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Gartnerier i Danmark arbejder allerede på sikre, at alle potter indsamles og genbruges, så ved at have fokus på dette kan gartnerierne være med til at løfte disse målsætninger.

Mål nr. 14: Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Relevante delmål: 14.1: Reducér havforurening 

Lukkede vandingssystemer sikrer mod havforurening

I Danmark er vi omgivet af vand. Som gartneri har man et medansvar i forhold til forurening med næringsstoffer og pesticider, som kan ende i havet. Potteplanteproducenterne kan være med til at forhindre dette, f.eks. med recirkulerende lukkede kredsløb til vanding af planter, ændrede strategier for pesticidanvendelsen, sprøjteteknik og lukkede væksthuse, således udledninger til vandløb, der ender i havene undgås. Selvom det virker som små tiltag på det enkelte gartneri, har det stor betydning, at hver enkelt bidrager til at mindske forurening. 

Mål nr. 15: Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Relevante delmål:
15.2: Stop skovrydning og genopret ødelagte skove
15.8: Begræns invasive arter

Bidrag til forsvarlig forvaltning af naturen

Gartnerier kan bidrage til bæredygtig forvaltning af skove. Ved at samarbejde med skovforvaltere og bidrage med planter og ekspertise kan de være med til at sikre, at vi får bedre skove, til gavn for biodiversitet og dyreliv. 

Samtidig skal man som gartneri også være opmærksom på invasive planters påvirkning af den danske natur. Vi skal minimere forekomsten af disse eller sikre, at de bliver håndteret på forsvarlig vis, så der ikke sker skadevirkninger på økosystemer.

Flora Dania X Green Network

CSR-analyse og -strategi

I 2022 udarbejdede Flora Dania i samarbejde med Green Network en analyse over gartneriernes CSR-profil samt en strategi for videre arbejde med Social Corporate Responsibility.

Den kan du downloade lige her.

 

Oversigt over indsatsområderne hos gartnerierne

Se listen over hvilke af FN's 17 Verdensmål gartnerierne har fokus på:

Klik her