Skip to main content

Globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhetsagendan blir allt viktigare. Både i samhället, hos myndigheterna och hos våra medlemmar. Av samma anledning är agendan inte ny bland danska krukväxtproducenter som redan bidrar till flera av FN:s Globala mål.

Här kan du läsa hur de danska krukväxtproducenterna redan arbetar med och fortsätter att utveckla sitt arbete med FN:s 17 Globala mål. På den här sidan har vi gjort en översikt över 8 utvalda Globala mål, samt relevanta delmål. Det är de mål som krukväxtproducenter i Danmark vanligtvis kan bidra till och redan arbetar med.


Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Relevant delmål: 3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.


Mindre föroreningar med färre bekämpningsmedel och effektiv användning av miljövänliga bekämpningsmedel
Danska krukväxtproducenter bidrar till det Globala målet 3 och särskilt delmål 3.9 genom att minimera användningen av bekämpningsmedel. Konkreta åtgärder kan vara förädling av växter så att de blir mer robusta. Det kan också vara användning av biologiska bekämpningsmedel (som nyttodjur och mikroorganismer) eller andra insatser som säkerställer god hantering av kemikalier och bekämpningsmedel.

Mål 6: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Relevant delmål: 6.4: Gör vattenförbrukningen effektiv och säkra tillgången av färskvatten. Effektiv och hållbar användning av vatten i produktionen.


Effektiv och hållbar användning av vatten i produktionen
Även om det inte råder brist på vatten i Danmark måste vattenresurserna fortfarande användas på ett ansvarsfullt sätt. Man kan fokusera på att minska vattenförbrukningen i produktionen, vilket bidrar till Det globala målet 6 och delmål 6.4. Genom att använda ett slutet vattensystem kan man minimera sin vattenförbrukning samt säkerställa att näringsämnen och bekämpningsmedel inte förorenar miljön.

Mål 7: Skapa hållbar och modern energi till rätt pris

Relevanta delmål: 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen och 7.3: Fördubbla energieffektiviteten Gröna växter odlade med grön energi


Att driva en handelsträdgård kräver energi. Den används för både uppvärmning och belysning.

Därför är det viktigt att man tar hand om detta och optimerar på de områden man kan. Det har danska handelsträdgårdar gjort, i stor skala. Enligt Danmarks Statistik har energiförbrukningen i handelsträdgårdar nästan halverats från 2002 till 2017. Även om tillväxtytan också har minskat är det fortfarande en betydande minskning. Trädgårdsmästare kan bidra till att odla gröna växter med grön energi genom att investera i förnybara energikällor. Krukväxtproducenterna kan dessutom arbeta för att minimera energiförbrukningen genom energihushållning, styrning och effektivitet. Det kan man till exempel göra genom att installera energiledningssystem i samarbete med den danska Energistyrelsen eller efterisolera växthusen. Allt detta bidrar till Det globala målet 7.

Mål 8: Vi ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete åt alla

Relevanta delmål: 8.4. Använd resurserna effektivt i konsumtion och produktion, 8.8. Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla


Anständiga arbeten genom säker arbetsmiljö och resurseffektiv produktion
För att säkerställa en hållbar tillväxt måste vi bli mer effektiva med vår resursanvändning. Som handelsträdgård är man van att arbeta med att minimera svinnet och öka effektiviteten eftersom det är bra för verksamheten. Detta måste ske ännu mer i framtiden, till exempel genom samarbete med externa partner eller i projekt som MinimalSpild, där mätning av etylen banar väg för en ännu effektivare hantering av växter i hela värdekedjan.
Samtidigt kan alla arbetsplatser bidra till att säkerställa ett anständigt arbete för sina anställda. I Danmark har vi en lagstiftning som säkerställer goda villkor, men som handelsträdgård kan man gå längre och arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats som kan attrahera arbetskraft och som ger de anställda möjlighet att trivas.

Mål 11: Vi ska göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Relevant delmål: 11.7: Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla


Grönområden gör städer hållbara
Handelsträdgårdarna kan överväga hur deras produkter aktivt bidrar till samhället till exempel genom att leverera växter för utveckling av grönområden i städer. Det hjälper moderna städer att bli mer inspirerande och höjer livskvaliteten för dem som bor där. Handelsträdgårdarna kan också delta i projekt och samarbeta med andra aktörer med kunskap om hur man skapar kreativa och inspirerande grönområden.

Mål 12: Vi ska säkerställa hållbar konsumtion och produktion

Relevanta delmål: 12.5: Minska mängden avfall markant


Öka andelen återvunnet avfall med fokus på plast

Idag förbränns nästan en tredjedel av allt avfall i Danmark. När det gäller plast är siffran runt 90 %. Det är resurser som istället kan användas igen. Därför har man också tagit politiska beslut om att vi fram till 2030 ska minska mängden avfall rejält. Det betyder att handelsträdgårdarnas arbete med att återvinna resurser, minimera spill och hantera avfall kommer att vara mycket viktigt under de kommande åren.

Idag är det ett ökat fokus på plast som ingår i krukorna runt om i de danska handelsträdgårdarna och som säljs i detaljhandeln. Inom jordbrukssektorn, däribland även handelsträdgårdarna, ska man exempelvis sortera ut 50 procent av plasten för återvinning år 2025 och 80 procent år 2030. Handelsträdgårdarna i Danmark arbetar redan för att alla krukor ska samlas in och återvinnas, så genom att fokusera på detta kan handelsträdgårdarna bidra till att uppnå dessa mål.

Mål 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Relevanta delmål: 14.1: Minska föroreningarna i haven


Slutna bevattningssystem skyddar mot föroreningar i haven
I Danmark är vi omgivna av vatten. Som handelsträdgård har man ett medansvar när det gäller föroreningar med näringsämnen och bekämpningsmedel som kan hamna i havet. Krukväxtproducenter kan bidra till att förhindra detta, till exempel med hjälp av recirkulerande slutna kretslopp för bevattning av växter, ändrade strategier för användning av bekämpningsmedel, sprutteknik och slutna växthus, för att på så sätt undvika utsläpp till vattendrag som mynnar ut i haven. Även om det verkar som små åtgärder i den enskilda handelsträdgården är det av stor vikt att var och en bidrar till att minska föroreningarna.

Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Relevanta delmål: 15.2: Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar, 15.8: Förhindra invasiva främmande arter


Sektorn kan bidra till en sund förvaltning av naturen
Handelsträdgårdarna kan bidra till en hållbar förvaltning av skogarna. Genom att samarbeta med skogsförvaltare och bidra med växter och expertis kan de bidra till att vi får bättre skogar, till nytta för vår biologiska mångfald och djurliv.
Samtidigt måste man som handelsträdgård också vara medveten om invasiva växters påverkan på den danska naturen. Vi ska minimera förekomsten av dessa eller se till att de hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att det inte uppstår skadliga effekter på ekosystemen.

 

Översikt över fokusområdena i handelsträdgårdar

Se listan över vilka av FN:s 17 Globala mål handelsträdgårdar fokuserar på:


Klicka här